صفحه ۳۴۸

جواب: اگر زن پدر از شیر پدر آن مرد به آن دختر شیر داده باشد آن مرد نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید.

(سؤال 7) اگر زنی از شیر یک شوهر پسری و همچنین دختری را به طور کامل شیر دهد آیا خواهر و برادر دختر شیرخوار به برادر و خواهر پسر شیرخوار محرم می‎شوند؟

جواب: خیر، هر چند احتیاط مستحب آن است که با یکدیگر ازدواج نکنند.

(سؤال 8) آیا زن بدون اجازه شوهر می‎تواند بچه فرد دیگری را شیر دهد؟

جواب: اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود مانعی ندارد؛ ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به او خود بر شوهر حرام گردد.

(سؤال 9) در فصل های گذشته گفته شد که مرد نمی تواند بین دو خواهر نسبی در ازدواج جمع نماید، آیا این حکم شامل جمع کردن بین دو زن که از راه شیرخوارگی خواهر یکدیگر شده اند نیز می‎شود؟

جواب: بله، مرد نمی تواند با دو خواهر - اگر چه رضاعی باشند - ازدواج کند؛ و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده بنابر احتیاط واجب هر دو باطل است؛ و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل است.

ناوبری کتاب