صفحه ۳۴۷

(مسأله 10) مستحب است کسانی که به واسطه شیر خوردن خویشاوند می‎شوند به یکدیگر احترام کنند؛ ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حقوق خویشاوندی ای که انسان با خویشان خود دارد برای آنان ثابت نیست.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) آیا زن می‎تواند نوه دختری خود را شیر دهد؟

جواب: در صورتی که با شرایط گفته شده زنی بچه دختر خود را از شیر پدر آن دختر شیر دهد آن دختر بر شوهرش که پدر آن بچه است حرام می‎شود؛ بلکه اگر زنی بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد دخترش بر شوهر حرام می‎گردد.

(سؤال 2) آیا زن می‎تواند نوه پسری خود را شیر دهد؟

جواب: بلی، و در این صورت عروس آن زن که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود که پسر آن زن است حرام نمی شود.

(سؤال 3) آیا زن پدر می‎تواند نوه دختری شوهر خود را شیر دهد؟

جواب: اگر زن پدر دختری کودک شیرخوار شوهر آن دختر را از شیر پدر آن دختر شیر دهد آن دختر به شوهرش حرام می‎شود؛ خواه کودک از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.

(سؤال 4) آیا زنی که به کودک شیر داده به برادرهای آن کودک محرم است ؟

جواب: خیر، گرچه احتیاط مستحب آن است که با آنها ازدواج نکند؛ همچنین فرزندان و سایر خویشان آن زن به برادر یا خواهر آن کودک محرم نمی شوند.

(سؤال 5) اگر مادر یا مادربزرگ مردی دختری را شیر داده باشد آیا آن مرد می‎تواند با آن دختر ازدواج نماید؟

جواب: خیر.

(سؤال 6) اگر زن پدر مردی دختری را شیر داده باشد آیا آن مرد می‎تواند با آن دختر ازدواج نماید؟

ناوبری کتاب