صفحه ۳۴۶

احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید؛ همچنین اولاد و خویشان پدر رضاعی به خواهر و برادر آن کودک محرم نمی شوند.

(مسأله 3) اگر مردی با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و نزدیکی نماید، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند؛ همچنین اگر با دختری ازدواج کند - هر چند نزدیکی نکرده باشد - دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.

(مسأله 4) مرد نمی تواند با دختری که خواهر آن مرد او را شیر کامل داده یا زن برادرش از شیر برادرش او را شیر کامل داده ازدواج کند؛ همچنین است اگر خواهر زاده یا برادر زاده یا نوه خواهر یا نوه برادر آن مرد آن دختر را شیر داده باشد.

(مسأله 5) اگر زن از شیر شوهر خود کودکی را شیر دهد و بعد از آن شوهر دیگری کند و از شیر دوم کودک دیگری را شیر دهد، آن دو کودک به یکدیگر محرم نمی شوند؛ اگر چه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.

(مسأله 6) اگر زن از شیر یک شوهر چندین کودک را شیر دهد همه آنان به یکدیگر و به زنی که آنان را شیر داده و به شوهر آن زن محرم می‎شوند؛ همچنین اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که می‎آید کودکی را شیر دهند، همه آن کودکان به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم می‎شوند.

(مسأله 7) اگر زن از شیر شوهر خود یکی از این افراد را شیر دهد شوهرش بر او حرام نمی شود ولی بهتر است احتیاط نموده و به این اشخاص شیر ندهد: 1 - برادر و خواهر خود؛ 2 - عمو و عمه و دایی و خاله خود؛ 3 - اولاد عمو و دایی خود؛ 4 - برادر زاده خود؛ 5 - برادر یا خواهر شوهر خود؛ 6 - خواهر زاده یا خواهر زاده شوهر خود؛ 7 - عمو و عمه و دایی و خاله شوهر خود؛ 8 - نوه زن دیگر شوهر خود.

(مسأله 8) اگر زنی دختر عمه یا دختر خاله مردی را شیر دهد به آن مرد محرم نمی شود؛ ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید.

(مسأله 9) مرد نمی تواند بدون اجازه همسر خود با زنهایی که به واسطه شیر خوردن خواهر زاده یا برادر زاده همسرش شده اند ازدواج کند.

ناوبری کتاب