صفحه ۳۴۵

زن خواهر و برادر شده باشند؛ ناگفته نماند چنانکه گفته شد شرط این که کسی با آن زن خواهر یا برادر رضاعی شود آن است که هر دو از شیری خورده باشند که متعلق به یک مرد باشد.

7 - عمو و عمه آن زن، اگر چه رضاعی باشند، با شرط گفته شده؛ یعنی عمو و عمه رضاعی زن با پدر آن زن از شیری که متعلق به یک مرد بوده خورده باشند.

8 - دایی و خاله آن زن، اگر چه رضاعی باشند، با شرط گفته شده؛ یعنی دایی و خاله رضاعی زن با مادر آن زن از شیری که متعلق به یک مرد بوده خورده باشند.

9 - اولاد مردی که شیر متعلق به اوست، هر چه پایین روند؛ اگر چه اولاد رضاعی او باشند.

10 - پدر و مادر مردی که شیر متعلق به اوست، هر چه بالا روند.

11 - خواهر و برادر مردی که شیر متعلق به اوست؛ اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند.

12 - عمو، عمه، دایی و خاله مردی که شیر متعلق به اوست، هر چه بالا روند؛ اگر چه رضاعی باشند.

افراد دیگری نیز به واسطه شیر دادن محرم می‎شوند که در ضمن مسائل آینده بیان می‎شود.

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر زن کودکی را با شرایطی که می‎آید شیر دهد، پدر آن کودک نمی تواند با دخترهای آن زن و نیز با دخترهای شوهری که شیر متعلق به اوست ازدواج کند؛ بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید. ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که با آنان هم ازدواج نکند و نگاه محرمانه - یعنی نگاهی که انسان می‎تواند به محرمهای خود کند - نیز به آنان ننماید.

(مسأله 2) پدر رضاعی کودک با خواهران نسبی کودک محرم نمی شود؛ هر چند

ناوبری کتاب