صفحه ۳۴۴

زن و سایر کسانی که به واسطه شیر خوردن محرم انسان می‎شوند ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز به آنها ننماید.

(مسأله 4) چنانچه از موقع زاییدن زن بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر در پستان او باقی باشد و با آن کودکی را شیر دهد، بنابر احتیاط واجب با آن زن و نیز با سایر کسانی که به واسطه شیر خوردن به انسان محرم می‎شوند ازدواج نکند و به آنها نگاه محرمانه نیز ننماید.

(مسأله 5) در صورتی که بچه به علت بیماری شیر خورده شده را برگرداند بنابر احتیاط واجب مثل دو مسأله قبل از ازدواج با زن و بستگانی که خواهد آمد خودداری کرده و نگاه محرمانه نیز به آنها ننماید.

(مسأله 6) مستحب است زنان از شیر دادن به هر کودکی پرهیز کنند؛ زیرا ممکن است فراموش کرده و باعث ازدواج دو محرم با یکدیگر شوند؛ در روایتی آمده است: "حضرت علی (ع) پیوسته می‎فرمود: زنان خود را باز دارید از این که بی حساب به هر کسی شیر دهند، چرا که آنها فراموش می‎کنند به چه کسانی شیر داده اند".همان، باب 69، ح 3، ص 453.

افرادی که به واسطه شیر به یکدیگر محرم می‎گردند:

اگر زنی بچه ای را با شرایط گفته شده شیر دهد آن بچه به افراد زیر محرم می‎شود:

1 - خود زن؛ واو را "مادر رضاعی" می‎گویند.

2 - شوهر زن که شیر متعلق به اوست؛ و او را "پدر رضاعی" می‎گویند.

3 - پدر و مادر آن زن، هر چه بالا روند؛ اگر چه پدر و مادر رضاعی زن باشند.

4 - بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده اند یا به دنیا می‎آیند.

5 - نوه های آن زن، هر چه پایین روند؛ چه از اولاد او به دنیا آمده باشند یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشند.

6 - خواهر و برادر آن زن، اگر چه رضاعی باشند؛ یعنی به واسطه شیر خوردن با آن

ناوبری کتاب