صفحه ۳۴۳

آن دوباره پستان را به دهان گرفته و به واسطه مکیدن سیر گردد یک دفعه حساب می‎شود.

ج - مقداری شیر بخورد که گفته شود از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است.

6 - کودک شیر را پیش از آن که دو سالش تمام شود بخورد؛ پس اگر تمام مقدار گفته شده در شرط پیش یا بعضی از آن را بعد از تمام شدن دو سال بخورد این شیر خوردن اثری نداشته و بچه را به کسی محرم نمی نماید.

7 - شیر موجود در پستان زن مربوط به یک شوهر باشد؛ پس اگر زنی که بچه شیر می‎دهد از شوهر خود طلاق بگیرد و بعد از آن شوهر دیگری اختیار نماید و از او آبستن شود و قبل از زایمان از شیری که در پستان دارد مقداری شیر به بچه کسی بدهد - مثلا هفت مرتبه - و پس از زایمان دوران شیردهی آن بچه را کامل کند یعنی هشت مرتبه دیگر به او شیر دهد، بچه به کسی محرم نمی شود؛ چرا که شیر در هفت مرتبه اول مربوط به شوهر اول زن و در هشت مرتبه دوم مربوط به شوهر دوم زن می‎باشد.

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر کسی دو زن داشته باشد و یکی از آنان کودکی را مثلا هشت مرتبه و دیگری او را هفت مرتبه شیر دهد آن کودک به کسی محرم نمی شود.

(مسأله 2) محرمیت به واسطه شیرخوارگی به دو راه ثابت می‎شود: الف: خبر دادن عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‎شود. ب: شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل یا یک مرد و دو زن عادل، در صورتی که شرایط شیر دادن را - که گفته شد - بدانند و خصوصیات آن را نیز بگویند.

(مسأله 3) اگر شک کنند کودک به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده ولی اطمینان نداشته باشند، کودک به کسی محرم نمی شود؛ هر چند بهتر است احتیاط کنند؛ یعنی بچه با آن

ناوبری کتاب