صفحه ۳۴۲

7 - زن یهودی یا مسیحی که از خوردن چیزهای حرام مثل شراب و گوشت خوک پرهیز نمی کند.همان، باب 76، صص 464 - 465.

شرایط محرم شدن از راه شیردهی:

اگر بچه شیرخواری با شرایط زیر از زنی غیر مادر خود شیر بخورد به او و برخی از بستگانش - که شرح آن خواهد آمد - محرم می‎شود:

1 - در حال زنده بودن زن از او شیر بخورد؛ پس اگر از پستان زنی که از دنیا رفته شیر بخورد بچه با کسی محرم نمی شود.

2 - شیر به واسطه زایمان در پستان زن آمده باشد؛ پس اگر زن زایمان نکرده و به واسطه مکیدن بچه شیر در پستان او جمع شود و از آن استفاده نماید بچه با کسی محرم نمی شود.

3 - زایمان زن به واسطه ازدواج باشد؛ پس زنی که از راه زنا آبستن شده و زایمان نموده اگر از شیر خود به بچه دیگری بدهد آن بچه به واسطه آن شیر به کسی محرم نمی شود.

4 - کودک شیر را از پستان بمکد؛ پس اگر شیر زن را در گلوی بچه بدوشند و یا به وسیله دیگری به او بخورانند بچه به کسی محرم نمی شود.

5 - شیر خورده شده به یکی از سه مقدار زیر باشد:

الف - بچه یک شبانه روز به طور پیوسته و کامل از آن زن شیر بخورد، و در بین آن غذا یا شیر زن دیگری را نخورد؛ ولی اگر مقدار خیلی کمی غذا بخورد مانعی ندارد.

ب - پانزده مرتبه از آن زن شیر بخورد و در بین آن شیر زن دیگری را نخورد؛ ناگفته نماند که در هر دفعه بچه باید به طور پیوسته از زن شیر بخورد، پس اگر پستان را به دهان بگیرد و پیش از سیر شدن آن را رها نماید این شیر خوردن یک مرتبه حساب نمی شود؛ ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمی صبر کند و پس از

ناوبری کتاب