صفحه ۳۳۴

برای نوزاد دعا کنند؛ و مستحب است در هنگام تقسیم کردن گوشت استخوانهای عقیقه را نشکنند.

(مسأله 4) مستحب است یک ربع گوشت حیوانی که عقیقه شده برای قابله فرستاده شود.

(مسأله 5) حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‎شود باید شتر یا گاو و یا گوسفند باشد. و بهتر است شرایط قربانی در آن رعایت شود؛ یعنی حیوان سالم و بدون عیب باشد، و "شتر" حداقل پنج ساله و "گاو" دو ساله و "بز" بنابر احتیاط دو ساله و "میش" یک ساله باشد. ولی رعایت این شرایط لازم نیست؛ بلکه چنانچه حیوان چاق و پرگوشت باشد کفایت می‎کند.

(مسأله 6) عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقی نمی کند؛ ولی بهتر است عقیقه برای پسر حیوان نر، و برای دختر حیوان ماده باشد.

(مسأله 7) برای پدر و مادر نوزاد و عائله پدر مکروه است از عقیقه نوزادشان بخورند؛ و این کراهت برای مادر نوزاد بیشتر است.

(مسأله 8) اگر به جای کشتن عقیقه پول آن را به فقرا بدهند کفایت نمی کند؛ ولی اگر پول آن را به فرد یا مؤسسه خیریه ای بدهند تا از آن پول عقیقه ای تهیه کرده و آن را قربانی کرده و بین فقرا تقسیم نمایند کافی است.

(مسأله 9) کسی که می‎خواهد در عید قربان قربانی کند اگر نیت عقیقه نیز بنماید کفایت می‎کند.

ناوبری کتاب