صفحه ۳۳۲

1 - تراشیدن سر نوزاد.

2 - صدقه دادن؛ پس از آن که سر نوزاد تراشیده شد مستحب است هم وزن موهای تراشیده شده او طلا یا نقره به عنوان صدقه به فقیر داده شود؛وسائل الشیعة، همان، باب 36، ح 9 و 14 و 16 و 17، صص 409 - 411. پیامبراکرم (ص) در روز هفتم ولادت امام حسن و امام حسین (ع) سر آنها را تراشیدکنز العمال، ج 16، ص 599، رقم 46005. و هم وزن موهایشان نقره صدقه داد.وسائل الشیعة، همان، ح 5 و 15، صص 408 و 411.

3 - ختنه کردن نوزاد؛ در حدیثی از حضرت صادق (ع) نقل شده: "پسران خود را در روز هفتم ولادت ختنه کنید؛ زیرا این کار پاکیزه کننده تر بوده و بهبودی اش سریعتر است، همانا زمین از قبول ادرار کسی که ختنه نشده کراهت دارد".همان، باب 52، ح 5، ص 435.

(مسأله 1) ختنه پسر به خودی خود واجب است و شرط صحت طواف واجب و مستحب نیز می‎باشد؛ ولی ظاهرا شرط صحت نماز و سایر عبادات نیست.

(مسأله 2) احتیاط آن است که ولی پسر بچه تا پیش از بالغ شدن بچه او را ختنه کند؛ و اگر نکرد واجب است خودش پس از بلوغ ختنه نماید.

4 - دادن ولیمه ختنه؛ در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "دادن ولیمه و غذا به دیگران در چهار مورد است: عروسی، عقیقه، ختنه فرزند پسر، و برگشت از مسافرت".بحارالانوار، ج 101، ص 115، ح 37.

5 - عقیقه نمودن؛ قربانی کردن گوسفند یا گاو یا شتر به عنوان "عقیقه" برای کسانی که قدرت مالی دارند مستحبی است که درباره آن بسیار سفارش شده است؛ و این کار در حفظ سلامت و بقای فرزند نقش بسزایی دارد، بلکه ظاهر بعضی از روایات و فتاوای علما آن است که این عمل واجب می‎باشد؛ و بر کسی که تنگدست و فقیر است مستحب است وقتی قدرت مالی پیدا کرد آن را انجام دهد.

ناوبری کتاب