صفحه ۳۳۰

اشخاص و شهرها را عوض می‎کرد.همان، ح 6، ص 390.

بهترین نامها آن است که معنای بندگی پروردگار را برساند؛ مانند "عبدالله"، "عبدالرحمن"، نیز نام پیامبران الهی از بهترین نامهاست؛همان، باب 23، ح 1 و 2، ص 391. در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "هیچ خانواده ای نیست که در آن نام یکی از پیامبران باشد مگر این که خداوند فرشته ای را هر بامداد و شامگاه برای تقدیس آن خانواده می‎فرستد".همان، ح 3، ص 392.

از جمله نامهای مستحب نام "محمد" است؛ از برخی روایات استفاده می‎شود که مستحب است تا روز هفتم نام فرزند پسر را "محمد" بگذارند و از آن به بعد اگر خواستند می‎توانند آن را عوض نمایند.همان، باب 24، ح 1.

در روایتی از رسول اکرم (ص) نقل شده است: "کسی که چهار پسر خدا به او بدهد و یکی از آنها را به اسم من نامگذاری نکند به من جفا نموده است".همان، ح 2، ص 393.

و نیز از آن حضرت نقل شده: "وقتی نام فرزندی را "محمد" گذاشتید در حقش زشتی روا مدارید، با او درشت سخن مگوئید، و او را نزنید؛ خانه و مجلس و کاروانی که در آن نام محمد باشد بابرکت خواهد بود".مستدرک الوسائل، همان، باب 16، ح 2، ص 130.

حضرت رضا(ع) می‎فرماید: "اهل خانه ای که در آن نام "محمد" وجود داشته باشد در تمام شبانه روز در حال خیر و خوبی به سر می‎برند".وسائل الشیعة، همان، باب 24، ح 6، ص 394.

نامگذاری فرزند به نام "علی" نیز مستحب است؛ از حضرت حسین بن علی (ع) نقل شده است که فرمود: "اگر دارای صد فرزند شده بودم دوست داشتم نام همه را "علی" بگذارم".همان، باب 25، ح 1، ص 395.

ناوبری کتاب