صفحه ۳۲۶

نوشاندن به تو باشد، با تمام وجود از تو حمایت و دفاع نماید، و برای آسایش تو گرمی و سردی دنیا را متحمل شود...".تحف العقول، ص 263.

و چه زیباست این سخن رسول خدا(ص) در مقام قدردانی از تحمل این همه سختی و رنج که فرمود: "وقتی زن زایمان نماید خداوند به او پاداشی ارزانی می‎کند که به خاطر عظمت و بزرگی اش کسی آن را نمی تواند درک نماید".وسائل الشیعة، باب 67 از ابواب احکام الاولاد، ح 1، ج 21، ص 451.

نکات سودمند:

1 - رسیدگی به وضع تغذیه زنی که زایمان نموده بسیار مهم می‎باشد و همان طور که در فصل گذشته گفته شد در روایات نسبت به مصرف خرمای تازه به عنوان ماده ای مقوی و انرژی زا در این دوران بسیار سفارش شده است؛ در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: "اگر غذایی بهتر از رطب وجود داشت خداوند آن را برای حضرت مریم آماده می‎ساخت".همان، باب 33، ح 4، ص 404.

2 - برای آسان شدن زایمان زن و درد آن دعاهای زیادی وارد شده است که برای مفصل نشدن این نوشته از ذکر آنها خودداری می‎کنیم.برای آگاهی مراجعه شود به مستدرک الوسائل، باب 79 از ابواب احکام الاولاد، ح 1 تا 7، ج 15، صص 205 - 210.

3 - شایسته است هنگام زایمان زنانی که متصدی امر زایمان نیستند از پیش زنی که در حال وضع حمل است خارج شوند تا چشمشان به عورت او نیفتد.وسائل الشیعة، همان، باب 18، ح 1، ص 385.

چند مسأله:

(مسأله 1) در کارهای مربوط به زایمان که مستلزم تماس یا دیدن زن زایمان کننده است فقط زنان می‎توانند دخالت نمایند؛ مگر این که زن متخصص وجود نداشته

ناوبری کتاب