صفحه ۳۲۲

دمیده شده، چنانچه جنین پسر باشد دیه او یکهزار مثقال شرعی طلای سکه دار، و اگر دختر باشد پانصد مثقال شرعی طلای سکه دار است.

(مسأله 11) اگر سقط جنین بعد از دمیده شدن روح باشد، سقط کننده علاوه بر دیه بنابر احتیاط واجب باید کفاره قتل را نیز بپردازد؛ پس اگر سقط از روی عمد انجام شده کفاره آن گرفتن شصت روز روزه و سیر نمودن شصت فقیر است، ولی آزاد نمودن برده در این زمان منتفی است.

(مسأله 12) اگر کسی از روی عمد جنینی را که در آن روح دمیده شده از بین ببرد، قصاص نمودن وی محل اشکال است.

(مسأله 13) مادر نمی تواند به واسطه رعایت نکردن موارد لازم و تهیه نکردن شرایط حفظ جنین باعث سقط او گردد، و اگر به واسطه این کار جنین سقط شود باید دیه او را بپردازد.

(مسأله 14) پزشک نمی تواند برای زنان باردار داروهایی را تجویز کند که برای جنین ضرر دارد، و زن نیز در صورت آگاهی از این مطلب نمی تواند آن داروها را مصرف نماید؛ مگر این که جان خود مادر در صورت مصرف ننمودن آن داروها در خطر بیفتد.

ناوبری کتاب