صفحه ۳۱۹

متوقف بر آن باشد یا بدانند بچه ای که ممکن است متولد شود عقب مانده جسمی یا ذهنی خواهد بود.

(مسأله 5) اگر حکومت صالح و شرعی احیانا مصلحت جامعه را در کنترل و تنظیم خانواده تشخیص دهد، تشویق جامعه نسبت به آن همراه با راهنمایی راههای حلال جلوگیری و منع از راههای حرام چون سقط کردن جنین مانعی ندارد؛ ولی مجبور نمودن افراد به محدود نمودن نسل جایز نیست.

(مسأله 6) بستن لوله های زن در هنگام عمل زایمان بدون اجازه او موجب دیه است، و اگر موجب عقیمی دائم وی شود باید دیه یک انسان کامل پرداخت شود. زن نیز اگر بخواهد لوله های خود را ببندد باید رضایت شوهرش را به دست آورد؛ مگر در مواردی که حمل برای او خطر جانی و یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد.

(مسأله 7) اگر پزشک متخصص به خانمی بگوید حاملگی برایت خطرناک است و گفته او اطمینان بخش باشد، زن می‎تواند لوله های رحم خود را ببندد گرچه مستلزم عقیم شدن دائم او باشد.

(مسأله 8) زن می‎تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که به طور موقت یا دائم از بارداری جلوگیری نماید؛ به شرط این که مرد هم این شرط را بپذیرد، و در این صورت باید به آن پایبند باشد.

(مسأله 9) دستگاه درون رحمی (IUD) اگر فقط از انعقاد نطفه جلوگیری می‎کند استفاده از آن جایز است؛ ولی اگر این دستگاه نطفه بسته شده را سقط نموده و دفع می‎کند استفاده از آن جایز نیست، مگر در مواردی که آبستن شدن برای سلامت زن ضرر داشته باشد.

سقط جنین

گرچه از بین بردن جنین و سقط آن - چه روح در آن دمیده شده باشد یا خیر - در حالت عادی کاری حرام است و باعث پرداخت دیه نیز می‎گردد، ولی امروزه در دنیا در مواردی به خاطر برخی مسائل پزشکی به حاملگی زن خاتمه داده می‎شود و از آن

ناوبری کتاب