صفحه ۳۱۶

رحم این نطفه بارور شده را در رحم زن دیگری، خواه از محارم باشد و یا غیر محارم، قرار می‎دهند.

4 - به دلیل نداشتن تخمک در زن، تخمک زن دیگری را گرفته و به وسیله دستگاه در خارج آن را با اسپرم شوهر زنی که تخمک نداشته بارور نموده و در رحم زنی که تخمک ندارد می‎گذارند.

حکم هر یک از صورتهای گفته شده از لابلای مسائل زیر روشن می‎شود.

چند مسأله:

(مسأله 1) پس از به دست آوردن منی مرد و انجام کارهای تخصصی روی آن اگر بخواهند آن را وارد رحم همسرش نمایند اشکال ندارد؛ و نوزادی که از این راه متولد می‎شود حلال زاده بوده و فرزند همان زن و مرد است؛ گرچه باید از انجام کارهای حرام در طول معالجه خودداری شود؛ مثلا نباید مرد منی را از خودش به شکل حرام مانند استمناء به دست آورد، و یا نباید کسی که متصدی انجام تلقیح است به عورت زن و مرد نگاه کند؛ و جایز نیست آن منی را در رحم زنی که همسر آن مرد نیست وارد نمایند، گرچه آن زن شوهر نداشته باشد و با رضایت خود به این کار تن دهد.

(مسأله 2) اگر منی را در رحم همسرش وارد نمایند و از آن بچه ای متولد شود ولی در طول انجام تلقیح و یا مقدمات آن کار حرامی انجام گیرد - مثلا به عورت زن و مرد نگاه شود - بدون اشکال کودک متعلق به آن زن و مرد است و همه احکام فرزند بر او جاری می‎شود؛ یعنی هم محرم است و هم ارث می‎برد.

(مسأله 3) منتقل کردن جنینی که به صورت نطفه یا علقه یا مضغه است و یا روح در آن دمیده شده از رحم زنی به رحم زن دیگر با رضایت آنها و شوهرانشان اشکال ندارد، و پس از آن که جنین در رحم زن دوم رشد و پرورش یافت و متولد شد زن اول در جمیع احکام مادر بچه متولد شده است، و نسبت به زن دوم در مسائل محرمیت و ازدواج باید احتیاط شود، یعنی آن بچه اگر پسر است با زن دوم ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز به او ننماید، و در بقیه احکام مثل ارث و مانند آن زن دوم مادر او به حساب نمی آید.

ناوبری کتاب