صفحه ۳۰۷

از نخستین روزهای انعقاد نطفه در رحم زن حالت او دگرگون گشته و زندگی جدید و پر مشقتی را آغاز می‎نماید؛ او بایستی با تمام توان و تحمل سختی های بی شمار دوران تکامل جنین و تحولات و دگرگونی های بسیار عجیب و پیچیده آن را پشت سر گذارد. یکی از سخت ترین دوران بارداری او "حالت ویار" است که گفته می‎شود بر اثر کمبود مواد غذایی است که در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند پیدا می‎شود.

هر مقدار که رشد و نمو جنین بیشتر شود از شیره جان مادر بیشتر ارتزاق می‎کند، به گونه ای که بر استخوانهای مادر و اعصابش اثر گذاشته و در پاره ای اوقات خصوصا در آخر دوران بارداری خواب و خوراک و آرامش و استراحت را از او گرفته و حتی راه رفتن و نشست و برخاست را برای او مشکل می‎سازد، ولی با وجود این با صبر و متانت تمام به عشق نوزادی که به زودی چشم به دنیا می‎گشاید تمام این سختی ها و ناگواری ها را تحمل می‎نماید.

قرآن کریم از دوره سخت و دشوار بارداری چنین تعبیر می‎کند: (حملته امه وهنا علی وهن )سوره لقمان (31): آیه 14. یعنی: "مادرش او را با زحمت روی زحمت حمل کرد".

در رساله حقوق حضرت سجاد(ع) در این زمینه چنین آمده است: "... تو را در شکم خود حمل نمود زمانی که هیچ کس دیگری را حمل نمی کند، و تو را با شیره جانش تغذیه نمود از چیزی که کسی به دیگری نمی دهد، با تمام حواس و اعضای خویش از تو محافظت نمود در حالی که بدین کار شاد و مسرور بود، چیزی را حمل

ناوبری کتاب