صفحه ۳۰۳

می‎شوی، آنگاه پس از مدتی ادرار می‎نمایی، در این صورت با اذن خداوند و مشیت او از به وجود آمدن سنگ در مجاری ادرار محفوظ می‎گردی، سپس غسل نموده و بعد از آن مقداری شربت عسل همراه با موم آن یا مقداری عسل صاف کرده می‎نوشی؛ همانا این نوشیدنی نظیر آبی را که به واسطه آمیزش خارج شده است به تو برمی گرداند."مستدرک الوسائل، همان، باب 117، ح 19، ص 308.

چند مسأله:

(مسأله 1) دخول در پشت (دبر) همسر کراهت شدید دارد، و احتیاط در ترک آن است؛ و اگر این کار باعث اذیت و آزار زن شود حرام است.

(مسأله 2) اگر مرد پس از ازدواج بفهمد که در آلت تناسلی زن گوشت یا استخوانی وجود دارد که مانع نزدیکی می‎شود، در صورتی که این عیب پیش از عقد ازدواج وجود داشته و مرد از آن بی اطلاع بوده بلافاصله پس از آگاهی می‎تواند عقد ازدواج را فسخ نماید و بدون طلاق از زن جدا شود، و چون نزدیکی صورت نگرفته است زن چیزی بابت مهریه طلبکار نیست؛ ولی در صورتی که این عیب بعد از عقد ازدواج پیدا شده و یا اگر پیش از عقد وجود داشته مرد از آن اطلاع و آگاهی داشته و به آن رضایت داده، نمی تواند عقد ازدواج را فسخ نماید.

(مسأله 3) اگر زن پس از عقد بفهمد که شوهرش عضو مردانه ندارد، بلافاصله می‎تواند عقد ازدواج را به هم زده و بدون طلاق از او جدا شود، و در این صورت چون مرد با زن نزدیکی ننموده است زن چیزی بابت مهریه طلبکار نیست.

(مسأله 4) اگر زن پس از عقد بفهمد که شوهرش "عنین" است یعنی به طور کلی نمی تواند عمل زناشویی را انجام دهد، زن می‎تواند - هر چند این عیب بعد از عقد و پیش از دخول پیدا شده باشد - به حاکم شرع مراجعه نماید، و حاکم شرع یک سال جهت آزمایش و درمان به مرد مهلت می‎دهد، پس اگر در این مدت هیچ نتواند با زنی

ناوبری کتاب