صفحه ۳۰

واقعی خود عمل کرده باشند یا کارهایشان با فتوای مجتهدی که اکنون باید از او تقلید کنند مطابق باشد یا عمل آنان مطابق با احتیاط باشد.

(مسأله 4) زن نیز مانند مرد اگر به درجه اجتهاد برسد و بتواند احکام شرعی را از منابع فقه استنباط کند، نمی تواند از دیگری تقلید نماید؛ ولی اگر فقط در بعضی رشته ها تخصص پیدا کرده، در بقیه مسائل باید از مجتهد جامع شرایط تقلید کند و یا به احتیاط عمل نماید.

(مسأله 5) کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده و توانایی استنباط احکام شرعی را از منابع آن ندارد، نمی تواند در مسائل شرعی نظر و فتوی بدهد، و در صورت فتوی دادن مسؤول اعمال تمام کسانی است که ناآگاهانه به گفته او عمل کنند.

(مسأله 6) زن در تقلید مستقل از شوهر بوده و در صورتی که مرجع تقلید شوهرش را جامع شرایط نمی داند، باید از مرجع تقلیدی که جامع شرایط است پیروی نماید؛ و اگر در مسأله ای فتوای مرجع تقلید زن با مرجع تقلید شوهر فرق کند، شوهر نمی تواند زن را مجبور نماید که بر خلاف فتوای مرجع خود عمل کند.

ناوبری کتاب