صفحه ۲۹۸

آن به دنیا آید احتمال دیوانگی و دوجنسی بودن آن (داشتن خصوصیات هم مرد و هم زن) می‎رود.همان، باب 150، ح 1، ص 252؛ مستدرک الوسائل، همان، باب 114، ح 1، ص 299.

14 - ایستاده آمیزش کردن؛ که گفته شده یکی از ویژگی های الاغ بوده و فرزندی که به واسطه آن به دنیا آید احتمال دارد در بسترش ادرار نماید.وسائل الشیعة، همان، ص 253؛ مستدرک الوسائل، همان، ص 300.

15 - آمیزش با شکم پر؛ که چه بسا باعث مرگ انسان می‎شود.وسائل الشیعة، همان، باب 152، ح 1 و 3، ص 255.

16 - لخت و عریان بدون روانداز آمیزش نمودن.همان، باب 58، ح 1 و 2، صص 119 - 120.

همچنین انجام برخی کارها هنگام آمیزش ناپسند شمرده شده است که به چند نمونه آن اشاره می‎شود:

1 - صحبت کردن زن و مرد، که چه بسا باعث گنگ شدن بچه ای که به دنیا آید می‎گردد.همان، باب 59، ح 6 و 7، ص 122؛ و باب 60، ح 1 تا 4، صص 123 - 124.

2 - نگاه کردن مرد به فرج زن؛ در روایت آمده است به واسطه این کار ممکن است چیزی را ببیند که ناخوشایند اوست، علاوه بر آن چه بسا فرزندی که از این آمیزش متولد شود کور باشد.همان، باب 60، ح 4، ص 124؛ و باب 59، ح 3 و 5، ص 121.

3 - یکی بودن دستمال زن و مرد؛ در سفارشات پیامبراکرم (ص) به حضرت علی (ع) آمده است: "ای علی ! با همسرت آمیزش مکن مگر این که با تو یک دستمال باشد و با همسرت دستمال دیگری، و خود را با یک دستمال پاک نکنید که شهوت و منی بر شهوت و منی قرار گرفته و این کار چه بسا باعث دشمنی بین شما شده سپس شما را به طلاق و جدایی می‎کشاند".همان، باب 150، ح 1، ص 253.

ناوبری کتاب