صفحه ۲۹۷

8 - آمیزش بر پشت بام؛ که ممکن است فرزندی که به واسطه این آمیزش به دنیا آید منافق، ریاکار و بدعت گذار شود.همان، باب 150، ح 1، ص 253؛ مستدرک الوسائل، همان، باب 114، ح 1، ص 300.

9 - رو به قبله یا پشت به قبله آمیزش نمودن.وسائل الشیعة، همان، باب 58، ح 2، صص 119 - 120؛ همچنین باب 69، ح 1 و 4 و 5، صص 137 - 138.

10 - آمیزش نمودن در جایی که شخص دیگری حتی بچه ای (که می‎تواند کار انسان را توصیف نماید)همان، باب 67، ح 8، ص 134. وجود دارد؛ از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمودند: "به آن خدایی که جانم در دست اوست اگر شخصی با زنش آمیزش نماید و در آن اطاق بچه ای بیدار باشد که آنها را می‎بیند یا سخن و نفس کشیدن آنها را می‎شنود هرگز آن بچه رستگار نمی شود، اگر پسر باشد زناکار و اگر دختر باشد زنا دهنده می‎شود".همان، ح 2، ص 133.

در روایت دیگری آن حضرت می‎فرمایند: "سه ویژگی را از کلاغ بیاموزید: پنهان کردن نزدیکی، صبح زود در طلب رزق و روزی رفتن و مراقب دشمن بودن".همان، ح 6، ص 134.

همچنین در برخی روایات گفته شده کسی که در جاده ای که محل عبور و مرور است (و در معرض دید دیگران است) آمیزش نماید لعنت خدا و فرشتگان و همه انسانها بر او خواهد بود.همان، باب 69، ح 3، ص 138.

11 - آمیزش نمودن زن و شوهر پیش همسر دیگر مرد.همان، باب 66، ح 1، ص 132.

12 - این که مرد "محتلم" شود، یعنی در خواب از او منی بیرون آید و پیش از انجام غسل جنابت با همسرش آمیزش نماید؛ که در روایت آمده است: "اگر فرزند دیوانه ای به واسطه این کار از او به دنیا آمد جز خودش کسی را سرزنش نکند".همان، باب 70، ح 1 و 3، صص 139 - 140.

13 - نزدیکی با همسر همراه با شهوت زن شخص دیگر؛ که اگر فرزندی به واسطه

ناوبری کتاب