صفحه ۲۸۴

حضرت صادق (ع): "سزاوار نیست زن خود را معطل گذاشته و از هیچ گونه زیورآلاتی استفاده ننماید گرچه به آویزان کردن گردنبندی باشد، و نیز برای زن شایسته نیست گرچه پیر باشد که دستهای خود را به حنا رنگ ننماید گرچه به مالیدن دست بر روی حنا باشد".همان، باب 58 از ابواب لباس المصلی، ح 2، ج 4، صص 459 - 460.

لازم به تذکر است که استفاده از زینت و زیور بایستی در حد تعادل باشد و از هر گونه افراط و زیاده روی و اسراف که انسان را به تجمل پرستی سوق می‎دهد پرهیز شود؛ همچنین بایستی از نمایاندن زینت به مردان بیگانه پرهیز شود.

امام صادق (ع): "هر زنی که خود را برای غیر شوهر (مردان بیگانه) خوشبو نماید، خداوند نماز او را تا وقتی که آن ماده خوشبو را از بدن خود به واسطه شستن برطرف ننماید قبول نمی کند".همان، باب 80 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 20، ص 160.

در روایت دیگری نقل شده است که پیامبراکرم (ص) نهی نمود از این که زن خود را برای غیر شوهرش زینت کند و فرمود: اگر چنین کاری نماید بر خداوند است که او را به آتش جهنم بسوزاند.همان، ح 6، صص 161 - 162.

دوم: راز داری

در زندگی انسان خصوصا زندگی زناشویی پاره ای از اسرار وجود دارد که اگر فاش گردد ممکن است خسارتهای غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد، رازداری نه تنها از صفات مؤمنان است که هر انسان باشخصیتی باید خود را بدان زینت بخشد، خویشتن داری در حفظ اسرار خود و دیگران خصوصا همسر و دوستان یکی از نشانه های وسعت روح و قدرت اراده انسان است، چه بسیار افرادی که به خاطر نداشتن این روحیه سرنوشت خود و خانواده خویش را به خطر افکنده و مشکلات و ناراحتی های زیادی را برای خود و اطرافیان و جامعه فراهم آورده اند.

ناوبری کتاب