صفحه ۲۸۰

خود را و مال او را حفظ نماید".همان، ح 6.

6 - امام صادق (ع): "سه چیز مایه آسایش و راحتی مؤمن است: خانه وسیعی که ناموس او را حفظ نموده و پریشانی او را از مردم بپوشاند، همسر صالح و شایسته ای که یار و یاور او در امور دنیا و آخرت باشد، و دختری که او را یا به واسطه ازدواج از خانه بیرون بفرستد یا به واسطه جان باختن".همان، ح 13، صص 41 - 42.

7 - امام صادق (ع): "بهترین زنان شما آنهایی هستند که خوش بو بوده، غذای پاک و پاکیزه طبخ نموده، و به طرز شایسته ای انفاق کرده یا به طرز شایسته ای از بخشش و انفاق خودداری می‎کنند؛ اینان کارگزارانی از کارگزاران خدا هستند، و کارگزار خدا ناکام نشده و پشیمان نمی گردد".همان، باب 6، ح 6، ص 30.

ناگفته نماند پیوند زناشویی همسران با ایمان و مهربانی که به اوصاف شایسته فوق آراسته اند در سرای دیگر نیز پایدار و پابرجا بوده، و همان طورکه آنها در تحمل سختی و اندوه دنیا با هم مشارکت داشتند در نشاط و شادی آخرت و بهره مندی از نعمتهای بهشت برین نیز شریک می‎باشند: (ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون)سوره زخرف (43): آیه 70. یعنی: "شما با همسرانتان مسرور و شاداب وارد بهشت جاویدان شوید".

چند توصیه:

علاوه بر آنچه گفته شد رعایت امور زیر نقش قابل توجهی در تقویت و استحکام پیوند زناشویی داشته و گرمی خاصی به زندگی مشترک می‎بخشد:

اول: زینت نمودن برای همسر

بنا به نظر روان شناسان حس زیبایی یکی از ابعاد اصلی روان آدمی را تشکیل

ناوبری کتاب