صفحه ۲۷۸

1 - جابر بن عبدالله انصاری می‎گوید با عده ای در خدمت رسول خدا(ص) بودیم که صحبت از زنان و فضیلت برخی از آنها بر برخی دیگر پیش آمد، پس رسول خدا(ص) فرمودند: آیا می‎خواهید شما را از این امر آگاه نمایم ؟ گفتیم: بله یا رسول الله ! بفرمایید، ایشان فرمودند: بهترین زنان شما آنهایی هستند که عقیم نبوده و مهربان هستند، خطاهای شوهر را پوشیده (یا پوشش خود را خوب حفظ می‎نمایند) در میان اقوام خویش خود را عزیز و بزرگ شمارند و در کنار شوهر خود را متواضع و کوچک انگارند، برای شوهر زینت های خود را آشکار ساخته و از بیگانگان مخفی دارند، سخن شوهر را گوش داده و فرمانش را اطاعت نمایند، وقتی شوهر با آنان خلوت نمود در آنچه که از آنان طلب می‎کند تمکین نموده و از خواسته های او سرپیچی نمی نمایند.

آنگاه حضرت فرمودند: آیا می‎خواهید شما را نسبت به بدترین زنان خبر دهم ؟ همگی گفتند: بله، ایشان فرمودند: بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را در میان اقوام خویش کوچک و ذلیل شمرده ولی در مقابل شوهر بزرگ می‎انگارند... آنان که وجودشان سراسر کینه و نفرت است و از انجام هر گونه امر قبیح و ناشایست باکی ندارند، در نبود شوهر خود را زینت نموده ولی در حضور او ژولیده و خالی از زینت هستند، به سخن شوهر توجهی نداشته و فرمانش را اطاعت نمی کنند، وقتی شوهر با آنها خلوت می‎نماید مانند شتر سرکشی که به کسی اجازه سواری نمی دهد از تمکین شوهر امتناع می‎ورزند، و آنها که عذر شوهر را قبول نکرده و از خطای او در نمی گذرند.

آنگاه حضرت فرمودند: آیا می‎خواهید از بهترین مردان شما خبر دهم ؟ همگی گفتیم بله، ایشان فرمودند: بهترین مردان شما آنها هستند که پرهیزکار و پاکیزه بوده و دارای سخاوت و بخشش هستند، مولدی پاک داشته و نسبت به پدر و مادر خویش نیکی می‎نمایند و خانواده خویش را به دیگری تحمیل نمی کنند.

سپس ایشان فرمودند: آیا شما را از بدترین مردانتان آگاه سازم ؟ همگی گفتیم بله، پس حضرت فرمودند: بدترین مردان شما کسانی هستند که بر دیگران دروغ و افترا

ناوبری کتاب