صفحه ۲۶۴

(مسأله 3) اگر مرد همسر دیگری اختیار کند، چنانچه همسر جدید باکره باشد حداقل سه شب اول و یا هفت شب اول بعد از ازدواج مخصوص اوست؛ و چنانچه غیر باکره باشد سه شب اول حق اوست، و در این مورد او بر همسر یا همسران دیگر اولویت دارد، و پس از گذشت مدت گفته شده حق او در این زمینه مانند همسر یا همسران دیگر خواهد بود.

ناوبری کتاب