صفحه ۲۵۹

(سؤال 13) آیا زن می‎تواند در ضمن عقد ازدواج با مرد شرط نماید که اختیار طلاق در برخی شرایط به دست زن باشد؛ مثلا در صورتی که شوهر مسافرت طولانی نماید یا تا مدت مشخصی خرجی او را ندهد؟

جواب: خیر، بلکه این شرط باطل است؛ ولی اگر شرط کند که از آغاز خواندن عقد ازدواج مثلا تا پنجاه سال زن وکیل باشد که اگر شوهرش مسافرت طولانی کند یا تا مدت معینی خرجی او را ندهد به وکالت از طرف شوهر خود را طلاق دهد و نیز شرط کند که شوهر او را از این وکالت برکنار نکند و شوهر هم وکالت او را به این نحو بپذیرد، در این صورت زن می‎تواند پس از مسافرت طولانی مرد یا خرجی ندادن در آن مدت به وکالت از شوهر خود را طلاق دهد.

(سؤال 14) در صورتی که زن و مرد بدون تعیین مدت ازدواج به قصد ازدواج موقت عقد بخوانند آیا ازدواجشان صحیح است ؟

جواب: این عقد بنا به نظر مشهور علما به عقد دائم تبدیل می‎شود؛ ولی بنابر احتیاط در این گونه موارد اگر مرد و زن مایل به زناشویی دائمی هستند صیغه عقد دائم را تجدید نمایند و اگر هنوز قصد ازدواج موقت را دارند با طلاق از هم جدا شده و با تعیین مدت دوباره صیغه عقد موقت را بخوانند.

تعدد زوجات و چند همسری:

داشتن زنان متعدد در محیطهای مختلف قبل از پیدایش اسلام امری مرسوم بود آن هم به گونه ای که برای آن عدد خاص و حد و مرز مشخصی وجود نداشت، و به همین جهت پس از ظهور اسلام در برخی موارد فرد مشرک هنگام مسلمان شدن دارای ده زن یا بیشتر از آن بود.

دین اسلام با توجه به واقعیت های موجود در جامعه انسانی موضوع چند همسری را بر اساس نیازهای زندگی انسانی محدود کرده و با قرار دادن قیود و شروط خاصی آن را مهار نمود؛ یعنی از طرفی در تعداد آن محدودیت قائل شد به گونه ای که این ازدواجها نمی بایستی از چهار همسر تجاوز نماید، و از طرف دیگر

ناوبری کتاب