صفحه ۲۵۷

خرج سفر او را بدهد؛ همچنین اگر زن برای معالجه نیاز به سفر پیدا کند بنابر احتیاط شوهر باید مخارج آن را تأمین نماید.

(سؤال 4) اگر مرد وظایف واجب خود در قبال زن را انجام ندهد آیا زن می‎تواند از ادای حقوق شوهر امتناع نماید؟

جواب: بعید نیست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است، بنابراین زمانی که یکی از آنان بدون عذر موجه از ادای حق دیگری امتناع می‎نماید دیگری نیز می‎تواند از ادای حقوق او امتناع نماید.

(سؤال 5) زنی که مطیع شوهر است ولی شوهر از دادن مخارج وی امتناع می‎نماید وظیفه اش چیست ؟

جواب: زنی که از شوهر اطاعت می‎کند اگر مخارج خود را مطالبه نماید و شوهر آن را نپردازد، می‎تواند مخارج هر روز خود را بدون اجازه از مال او بردارد؛ ولی احوط آن است که برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد. و اگر برای او ممکن نیست که از مال شوهر بردارد، چنانچه برای گذران زندگی ناچار باشد معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

(سؤال 6) آیا زن در انجام کارهایی مثل وصیت کردن و مانند آن که باعث پایمال شدن حقوق شوهر نمی شود احتیاج به اجازه او دارد؟

جواب: خیر.

(سؤال 7) مالکیت زن نسبت به اموالی که در زمان زناشویی به دست آورده چگونه است ؟

جواب: اموالی که زن در مدت زناشویی از راه تلاش و فعالیت به دست آورده جزو دارایی او می‎باشد؛ و آنچه شوهر به او بخشیده بنابر احتیاط واجب جزو دارایی زن شمرده می‎شود؛ و زن در مالکیت اموال خویش استقلال دارد؛ یعنی آنچه شرعا به دست می‎آورد مال خود اوست، و شوهر بدون رضایت وی حق تصرف در اموال او را ندارد؛ اگر چه زن در پاره ای از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.

ناوبری کتاب