صفحه ۲۵۶

کرده باشند که مرد مخارج زن را پرداخت نماید.

6 - در ازدواج دائم زن حق "قسم" یعنی حق همخوابگی دارد، و بنابر احتیاط مرد باید حداقل در هر چهار شب یک شب نزد زن دائم خود بماند، مگر این که او از حق خود بگذرد؛ ولی در ازدواج موقت زن چنین حقی را ندارد.

7 - در عقد دائم اگر زن یا شوهر بچه بخواهد و دیگری نخواهد، در صورتی که هیچ کدام عذر موجه و شرعی نداشته باشند حق شوهر مقدم است، و چنانچه زن عذر موجه و شرعی داشته باشد - مثل این که آبستن شدن برای او ضرر مهم داشته باشد - شوهر نمی تواند بچه دار شدن را به او تحمیل نماید؛ ولی در ازدواج موقت هر کدام از مرد یا زن می‎تواند از بچه دار شدن جلوگیری نماید، مگر آن که هنگام عقد نسبت به بچه دار شدن توافق نموده باشند.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) در صورتی که زن در ازدواج دائم بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا بدون عذر شرعی از آمیزش شوهر با وی امتناع نماید یا خود را برای لذتهای جنسی مشروع او تسلیم نکند آیا مرد می‎تواند او را از حقوقش محروم سازد؟

جواب: زن در صورت اطاعت نکردن شوهر در کارهای گفته شده علاوه بر این که گناهکار است حق همخوابگی و حق مخارج زندگی را ندارد؛ ولی مهریه او از بین نمی رود.

(سؤال 2) آیا مرد می‎تواند زن را به کارهای ناشایست و غیر شرعی وادار نماید؟

جواب: مرد نمی تواند همسر خود را به کارهای خلاف شرع یا کارهایی که انجام آنها بر زن واجب نیست مجبور نماید؛ و زن می‎تواند در این گونه امور از شوهر اطاعت نکند، بلکه در امور خلاف شرع نباید از او اطاعت نماید.

(سؤال 3) آیا هزینه سفر زن دائمی به عهده شوهر است ؟

جواب: مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن - یعنی محل سکونت - باشد به عهده شوهر نیست؛ ولی چنانچه شوهر مایل باشد همسر خود را به مسافرت ببرد باید

ناوبری کتاب