صفحه ۲۵۵

احکام متفاوت عقد دائم و موقت:

ازدواج دائم و موقت در برخی از احکام با هم متفاوت هستند، که عبارتند از:

1 - در عقد موقت باید مقدار مهریه مشخص گردد وگرنه عقد باطل است؛ ولی در عقد دائم اگر اسمی از مهریه برده نشود عقد صحیح است و چنانچه گذشت زن "مهر المثل" طلبکار است.

2 - در صورت مرگ زن یا شوهر در ازدواج دائم هر کدام از دیگری ارث می‎برد؛ ولی زن و شوهری که با هم ازدواج موقت نموده اند از یکدیگر ارث نمی برند، مگر در صورتی که ارث بردن را در ضمن عقد موقت شرط کرده باشند، که در این صورت بنابر احتیاط با سایر ورثه مصالحه شود و ورثه زن را راضی نمایند.

3 - جدایی زن و مرد در ازدواج دائم نیازمند طلاق است؛ ولی در ازدواج موقت پس از تمام شدن مدت ازدواج زن و شوهر خودبه خود به یکدیگر حرام شده و از هم جدا می‎گردند، و اگر بخواهند پیش از تمام شدن وقت از یکدیگر جدا شوند مرد بقیه مدت را می‎بخشد و بدین گونه از هم جدا می‎شوند.

4 - در عقد دائم زن باید خود را برای هر لذت جنسی مشروع که مرد بخواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی نمودن و آمیزش مرد جلوگیری نکند؛ ولی زنی که به عقد ازدواج موقت درمی آید اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند شوهر فقط می‎تواند از او لذتهای دیگر ببرد؛ گرچه در صورتی که زن بعدا راضی شود شوهر می‎تواند با او نزدیکی نماید؛ بلکه عقد موقت اگر برای لذت بردن جنسی هم نباشد صحیح است مشروط بر این که واقعا قصد زناشویی موقت را داشته باشند و به همین قصد عقد را جاری نمایند.

5 - در ازدواج دائم مخارج زن از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و لوازم دیگری که در نظر مردم جزو هزینه های زندگی زن است بر عهده شوهر است، و چنانچه شوهر آنها را تهیه نکند، گرچه تنگدست باشد مدیون همسر خود می‎باشد؛ ولی در ازدواج موقت زن حق مخارج گفته شده را ندارد مگر این که در عقد شرط

ناوبری کتاب