صفحه ۲۵۴

دارد، یعنی تا مدت مشخصی از هر گونه ازدواج با شخص دیگری خودداری نماید؛ و نیز در صورتی که در ازدواج موقت به واسطه آمیزش فرزندی به دنیا بیاید، همانند فرزند ازدواج دائم باید مورد حمایت زن و شوهر قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او نیز جاری خواهد بود، پس نباید اشکال شود که بین "ازدواج موقت" و "فحشا و زنا" فرقی نیست و در هر دو اینها زن در مقابل پرداخت مبلغی حاضر به تمکین جنسی می‎شود.

البته بایستی در حکومت اسلامی برای ازدواج موقت ضوابط و مقررات خاصی تدوین گردد تا جلو سوء استفاده افراد هوسباز و کسانی که درصدد انجام هر نوع فساد و فحشایی در پشت پرده ازدواج موقت هستند گرفته شود.

احکام مشترک عقد دائم و موقت:

عقد دائم با عقد موقت در پاره ای از احکام مشترک است، که از آن جمله به موارد زیر می‎توان اشاره کرد:

1 - زنی که عقد دائم شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود؛ همچنین بیرون رفتن زنی که متعه شده بدون اجازه شوهر محل اشکال است، و اگر به واسطه بیرون رفتن او حق شوهر از بین می‎رود بیرون رفتن او حرام است.

2 - شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر دائمی خود را ترک کند؛ هر چند ثبوت این حکم در غیر زن جوان محل اشکال است، ولی مطابق با احتیاط می‎باشد. و در هر صورت شوهر باید از هر جهت حقوق همسرش را درنظر بگیرد و به گونه ای عمل کند که هیچ گونه ظلم و اجحافی به او نشود. نسبت به همسر موقت نیز حکم همین طور است؛ مگر این که در عقد موقت شرط کرده باشند که با یکدیگر نزدیکی ننمایند.

3 - اگر در اثر آمیزش زن و مرد در ازدواج موقت کودکی متولد شود همانند ازدواج دائم مرد مسؤول اداره و تأمین زندگی اوست، و فرزند به دنیا آمده از زن و مرد ارث می‎برد.

ناوبری کتاب