صفحه ۲۵۱

باشند، زن می‎تواند پیش از گرفتن مهریه خود را تسلیم شوهر نکند و از نزدیکی کردن او و سایر استمتاعات جلوگیری نماید، خواه شوهر توانایی پرداخت داشته باشد یا نه؛ ولی اگر پیش از گرفتن مهریه به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.

(مسأله 6) اگر مرد مهریه زن را در عقد دائم معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است؛ ولی باید مهریه را بپردازد.

(مسأله 7) اگر مهریه زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر ارزش و قدرت خرید آن خیلی پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید با مصالحه نسبت به تفاوت ارزش رضایت زن فراهم شود؛ ولی اگر چیزهایی نظیر: زمین، خانه، طلا یا نقره به عنوان مهریه قرار داده شود زن همان مقدار را طلبکار می‎شود، هر چند قیمت آنها تنزل کرده باشد.

(مسأله 8) اگر مرد در ازدواج دائم قبل از آمیزش و نزدیکی زن را طلاق دهد تنها نصف مهریه معین شده را به او بدهکار است، و اگر تمام آن را به زن پرداخته می‎تواند نیمی از آن را پس بگیرد.

(مسأله 9) اگر مرد و زنی با یکدیگر ازدواج موقت نمودند و مرد مدت باقیمانده را به زن بخشید، به یکدیگر نامحرم می‎شوند؛ و در صورتی که آمیزش و نزدیکی نموده اند مرد باید تمام چیزی را که به عنوان مهریه قرار داده شده به زن بدهد، و اگر نزدیکی نشده باشد باید نصف آن را بدهد.

عقد موقت و مقایسه آن با عقد دائم:

چنانکه سابقا گفته شد غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غریزه هاست و اگر انسان به این غریزه به صورت صحیح پاسخ ندهد و در رفع این نیاز سهل انگاری و بی توجهی نماید ممکن است به راههای انحرافی کشیده شده و در ورطه فساد گرفتار آید.

از طرف دیگر این موضوع را نمی توان انکار کرد که افراد زیادی در برخی شرائط

ناوبری کتاب