صفحه ۲۴۹

کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت مهریه قرار داد، ولی قدر مسلم آن است که زن نمی تواند بدون مهریه تن به ازدواج دهد و ازدواج زن بدون مهریه تنها از اختصاصات پیامبراکرم (ص) شمرده شده؛همان، باب 2، صص 264 - 267. چنانکه خداوند در قرآن کریم خطاب به ایشان می‎فرماید: "... هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد (و مهریه ای برای خود قائل نشود) چنانچه پیامبر بخواهد می‎تواند با او ازدواج کند؛ ولی چنین ازدواجی تنها برای تو جایز است نه سایر مؤمنان...".سوره احزاب (33): آیه 50.

از برخی روایات استفاده می‎شود که مکروه است مقدار مهریه خیلی ناچیز و کمتر از ده درهم - که تقریبا معادل یک مثقال طلای شرعی است - باشد به گونه ای که شباهت به اجرتی که زنان بدکاره بابت زنا دریافت می‎کنند پیدا نماید.وسائل الشیعة، باب 6 از ابواب المهور، ح 1، ج 21، ص 253.

مسأله مهریه به قدری اهمیت دارد که اگر مردی قدرت پرداخت چیزی به عنوان مهریه را ندارد می‎تواند کاری را به عنوان مهریه به عهده بگیرد و برای زن انجام دهد؛ در حدیثی از امام باقر(ع) نقل شده: "زنی پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: مرا شوهر بده. پیامبر فرمود: آیا کسی حاضر است شوهر این زن شود؟ مردی از جا بلند شد و گفت: من حاضرم ای رسول خدا ! او را به ازدواج من درآور، پیامبر فرمود: چه چیز به او عطا کرده و می‎بخشی ؟ مرد گفت: من چیزی ندارم، پیامبر فرمود: این نمی شود. باز زن تقاضای خود را تکرار کرد و رسول خدا(ص) نیز سخن خویش را تکرار نمود ولی غیر از آن مرد کسی از جا بلند نشد. زن باز تقاضای شوهر نمود، رسول خدا(ص) در مرتبه سوم به مرد گفت: آیا چیزی از قرآن می‎دانی ؟ گفت: آری، پیامبر فرمود: او را به عقد تو درآوردم مشروط به این که آنچه از قرآن می‎دانی به او آموزش دهی".همان، باب 2، ح 1، ص 242.

از طرف دیگر در روایات بی شماری سفارش شده است که مقدار مهریه سنگین قرار داده نشود، که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره می‎شود:

ناوبری کتاب