صفحه ۲۴۸

جوانی و زیبایی اولی خود و یا به خاطر پاره ای مشکلات اجتماعی زمینه کمتری برای انتخاب شوهر جدید دارد.

یکی از راههای جبران خسارت زن در این گونه موارد که در حقیقت پشتوانه ای اجتماعی برای زن و وسیله ای برای تأمین زندگی آینده اوست دادن مهریه ای است که برای او در ضمن عقد ازدواج قرار می‎دهند؛ پس مهریه قیمت و بهای زن نبوده و به هیچ وجه به شخصیت او لطمه ای وارد نمی سازد و به ازدواج شکل خرید و فروش نمی دهد، بلکه مهریه در حقیقت هدیه و بخششی است از طرف مرد برای گرامیداشت زن.

قرآن کریم از مهریه زن با کلمه "نحلة" که به معنی عطا و بخشش است الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 795. تعبیر آورده و چنین می‎فرماید: "و مهریه زنان را (به طور کامل) به عنوان بخشش بدون عوض به آنها بپردازید، و اگر آنها از روی رضایت قلبی چیزی از آن را به شما بخشیدند برای شما حلال و گواراست".سوره نساء (4): آیه 4.

خداوند در این آیه یکی از حقوق مسلم زن را مهریه ای که مرد برای او قرار داده برمی شمرد، و با این دستور کارهایی را که ریشه در جاهلیت دارد باطل و مردود اعلام می‎دارد؛ چرا که در عصر جاهلیت به واسطه این که حرمتی برای زن قائل نبودند مهریه را که حق مسلم زن بود اولیای او می‎گرفتند و حتی در پاره ای از موارد مهریه یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می‎دادند - مثلا برادری خواهر خود را به ازدواج شخصی درمی آورد در مقابل این که آن شخص خواهر خود را به ازدواج وی درآورد - و در حقیقت مهریه هر یک از دو زن همین بود؛ و به آن در اصطلاح "نکاح شغار" می‎گفتند.وسائل الشیعة، باب 27 از ابواب عقد النکاح، ج 20، صص 303 - 304.

در اسلام گرچه برای مهریه مقدار معین و مشخصی قرار داده نشده بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و می‎توان هر چیز حلالی را که دارای ارزش است،

ناوبری کتاب