صفحه ۲۴۶

از آن بلافاصله مرد می‎گوید: "قبلت هکذا" یعنی: "به همین گونه که گفته شد قبول نمودم".

در صورتی که زن و مرد یا یکی از آنها نمی توانند عقد را بخوانند، می‎توانند کسی را از جانب خود وکیل نمایند تا صیغه را به شرحی که در رساله توضیح المسائل آمده از طرف آنها جاری نماید.رساله توضیح المسائل، مسائل 2580 تا 2584، صص 461 - 462.

چند مسأله:

(مسأله 1) در ازدواج دائم و موقت خواندن صیغه شرط است و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.

(مسأله 2) زن مانند مرد می‎تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری، خواه زن و خواه مرد، وکیل شود.

(مسأله 3) یک نفر چه زن و چه مرد می‎تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد وکیل شود و صیغه عقد را به طور دائم یا موقت برای هر دوی آنها بخواند.

(مسأله 4) خلاف احتیاط است که مرد یا زن هم از طرف خودش صیغه عقد را بخواند و هم از طرف مقابل وکیل در خواندن صیغه شود؛ پس اگر طرف مقابل خود قادر بر خواندن صیغه است خودش آن را بخواند، و اگر نمی تواند باید از طرف او کسی را وکیل در خواندن صیغه نمایند، و این احتیاط ترک نشود.

(مسأله 5) اگر زن و مرد توان خواندن صیغه را ندارند باید وکیل بگیرند، و تا هنگامی که یقین نکرده اند وکیل صیغه عقد را خوانده نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه کنند؛ و مجرد گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی کند؛ ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام و از گفته او اطمینان حاصل شود کافی است.

(مسأله 6) کسی که صیغه را اجرا می‎کند باید عاقل و بنابر احتیاط بالغ باشد؛ چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد.

ناوبری کتاب