صفحه ۲۴۵

رسوم غلط اسباب ازدواج افراد مجرد را فراهم ساخت و از افتادن جوانان در ورطه فساد و گناه جلوگیری نمود.

اقسام عقد ازدواج:

ازدواج زن و مرد به طور کلی بر دو قسم است: دائم و موقت؛ که در اینجا به توضیح هر کدام به طور جداگانه می‎پردازیم:

"عقد دائم" عقدی است که مدت ندارد و زن و شوهر تا پایان زندگی بر یکدیگر حلال هستند؛ به هر یک از مرد و زنی که به این صورت به عقد یکدیگر درآیند "همسر دائم" گویند.

"عقد موقت" یا "متعه" عقدی است که زن به طور موقت و تا زمان محدود و مشخصی به مرد حلال می‎شود؛ هر کدام از زن و مردی را که به این صورت به عقد یکدیگر درآیند "همسر موقت" نامند؛ در این نوع ازدواج پس از پایان مدت اگر زن و مرد مایل به تمدید مدت آن بودند با خواندن صیغه جدید آن را تمدید می‎کنند وگرنه از هم جدا می‎شوند.

دستور خواندن عقد:

هرگاه زن و مرد بخواهند خودشان صیغه عقد دائم را بخوانند، پس از تعیین مقدار مهریه در ابتدا زن به قصد ایجاد پیوند زناشویی خطاب به مرد می‎گوید: "زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم" یعنی: "خود را به زنی تو درآوردم به مهریه ای مشخص شده" پس از آن بلافاصله مرد می‎گوید: "قبلت التزویج علی الصداق المعلوم" یعنی: "قبول کردم ازدواج را به مهریه مشخص شده".

و هر گاه بخواهند خودشان صیغه عقد موقت را بخوانند، پس از آن که مقدار مهریه و مدت ازدواج را به طور روشن و دقیق مشخص نمودند ابتدا زن به مرد می‎گوید: "زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم" یعنی: "خود را به زنی تو درآوردم در مدتی که مشخص شده و به مهریه ای که معین گردیده است" پس

ناوبری کتاب