صفحه ۲۴۰

جواب: خیر، ولی اگر بعد از عقد کردن زنی و پیش از نزدیکی با او با مادر یا دختر آن زن زنا کند، احتیاط واجب آن است که با طلاق دادن آن زن از او جدا شود.

(سؤال 10) زن یا مردی که از زنا متولد شده است در صورتی که ازدواج نماید و بچه دار شود آیا بچه ای که از او به دنیا آمده حلال زاده است ؟

جواب: بلی، حلال زاده است و از او ارث می‎برد.

(سؤال 11) آیا مردی که با زن بی شوهری زنا کرده می‎تواند او را به ازدواج خود درآورد؟

جواب: در صورتی که زن بی شوهر در هنگام زنا در عده کسی نبوده است ازدواج مانعی ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا زن خون حیض ببیند و پس از توبه نمودن از زنا او را عقد نماید.

(سؤال 12) اگر مردی با زن بی شوهری که در عده کسی نیست زنا کند و بعد او را عقد نماید و پس از مدتی بچه ای از آنان به دنیا بیاید آیا بچه حلال زاده است ؟

جواب: در صورتی که ندانند بچه از نطفه حرام به واسطه زناست یا از نطفه حلال به واسطه عقد ازدواج حلال زاده است و از آنان ارث می‎برد.

(سؤال 13) اگر مرد با زن خود در حال روزه ماه رمضان یا در حالی که همسرش خون حیض دیده نزدیکی و آمیزش نماید و بچه ای متولد شود آیا حلال زاده است ؟

جواب: گرچه این کار معصیت است ولی بچه ای که به دنیا می‎آید حلال زاده است و از آنان ارث می‎برد؛ همچنین اگر زن در حال دیدن خون نفاس باشد و شوهرش پیش از پاک شدن با او نزدیکی نماید یا زن در حال دیدن خون استحاضه کثیره یا متوسطه باشد - که بنابر احتیاط واجب پیش از آن که زن غسل استحاضه نماید نزدیکی با او جایز نیست - و شوهر با او آمیزش نماید بچه ای که متولد می‎شود حلال زاده است.

ناوبری کتاب