صفحه ۲۳۹

نکند ولی از سکوت او معلوم شود که رضایت قلبی دارد، بنابر احتیاط واجب با طلاق دادن از آن زن جدا شود و بعد از آن چنانچه همسر او با صراحت رضایت به این ازدواج داد دوباره عقد را بخوانند.

(سؤال 5) آیا زن می‎تواند با شوهر دختر برادر یا دختر خواهر خود بدون اجازه آنها ازدواج نماید؟

جواب: بلی، در صورتی که از جهت دیگری ازدواج آنها حرام نباشد.

(سؤال 6) آیا زن می‎تواند با شوهر خواهر خود ازدواج نماید؟

جواب: تا وقتی خواهرش در عقد آن مرد است نمی تواند با او ازدواج نماید؛ و اگر بعد از نزدیکی و آمیزش خواهرش را طلاق رجعی داده باشد، پس از تمام شدن عده طلاق رجعی ازدواج مانعی ندارد؛ همچنین در صورتی که او را طلاق بائن داده باشد می‎تواند با او ازدواج کند چه عده خواهرش تمام شده باشد یا خیر.

(سؤال 7) اگر - نعوذ بالله - کسی با خاله یا عمه خود زنا نموده است آیا می‎تواند با دختر آنها ازدواج نماید؟

جواب: در صورتی که پیش از عقد بستن بر دختر خاله یا دختر عمه خود با مادر آنها زنا نماید، دختر خاله و بنابر احتیاط واجب دختر عمه بر آن مرد حرام همیشگی می‎شود و نمی تواند با او ازدواج نماید؛ و اگر بعد از عقد بستن بر دختر خاله یا دختر عمه خود و پیش از نزدیکی با آنها با مادر آنها زنا نماید، بنابر احتیاط واجب به وسیله طلاق دادن از دختر خاله یا دختر عمه خود جدا بشود؛ و اگر بعد از ازدواج با دختر خاله یا دختر عمه و نزدیکی با آنها با مادرشان زنا کند ازدواج صورت گرفته باطل نخواهد شد.

(سؤال 8) کسی با زنی که ازدواج با او برایش جایز بود زنا می‎کند آیا می‎تواند بعدا با دختر آن زن یا مادر او ازدواج نماید؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نباید با آنها ازدواج نماید.

(سؤال 9) فردی پس از ازدواج با زنی و آمیزش با او با دختر یا مادر آن زن زنا می‎نماید آیا آن زن بر او حرام می‎شود؟

ناوبری کتاب