صفحه ۲۳۸

9 - ازدواج با کافر؛ زن مسلمان نمی تواند به عقد دائم یا موقت مرد کافر - چه اهل کتاب مثل یهودی و مسیحی و چه غیر اهل کتاب - درآید؛ همچنین مرد مسلمان نمی تواند با زن کافر غیر اهل کتاب ازدواج دائم یا موقت نماید، و نیز بنابر احتیاط واجب نمی تواند با زن کافر اهل کتاب ازدواج دائم نماید؛ ولی ازدواج موقت با او اشکال ندارد.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) زنی از شوهر سابق خود که از دنیا رفته یا از او طلاق گرفته بچه دارد اگر دوباره شوهر کند آیا شوهر جدید با این بچه محرم است ؟

جواب: اگر پس از ازدواج جدید نزدیکی و آمیزش صورت گرفته باشد، دختر و نوه دختری و نوه پسری آن زن - هر چه پایین روند - چه آنها که هنگام عقد باشند و چه آنها که بعدا به دنیا بیایند به شوهر جدید محرم می‎شوند.

(سؤال 2) مردی با زنی ازدواج نموده است آیا پس از طلاق دادن او دختر آن زن می‎تواند با آن مرد ازدواج نماید؟

جواب: اگر پیش از نزدیکی با زن او را طلاق دهد دخترش می‎تواند با آن مرد ازدواج نماید.

(سؤال 3) مردی با زنی ازدواج نموده است آیا پس از این که او را طلاق داد مادر آن زن می‎تواند با آن مرد ازدواج نماید؟

جواب: خیر، اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، مادر و مادربزرگ پدری و مادری آن زن هر چه بالا روند با او محرم می‎شوند.

(سؤال 4) آیا زن می‎تواند با شوهر خاله یا شوهر عمه خود ازدواج نماید؟

جواب: شوهر خاله بدون اجازه همسر خود که خاله آن زن است و نیز شوهر عمه بدون اجازه همسر خود که عمه آن زن است نمی تواند با آن زن ازدواج نماید؛ و اگر بدون اجازه همسر با او ازدواج نمود و پس از عقد همسر صریحا اعلام رضایت نمود، احتیاط آن است که دوباره صیغه عقد را بخوانند؛ و اگر به طور صریح اعلام رضایت

ناوبری کتاب