صفحه ۲۳۷

نیست؛ و اگر برای حفظ آبرو به حسب ظاهر طلاق دهد مانعی ندارد؛ ولی اگر اول با مادر یا خواهر و یا دختر کسی ازدواج نماید و پس از نزدیکی با همسر خود با آن کس لواط کند، آن زن بر مرد لواط کننده حرام نمی شود، و در این صورت چنانچه به جهتی زن خود را طلاق داد احوط آن است که دیگر با او ازدواج نکند؛ و اگر پس از عقد و پیش از نزدیکی لواط کند، احوط آن است که از زن خود به طلاق جدا شود.

6 - ازدواج زن با مردی که در حال احرام بر او عقد بسته؛ ازدواج در حال احرام باطل است؛ پس اگر مرد محرم بداند ازدواج در این حال باطل است و ازدواج کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می‎شود؛ و اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است، و در صورتی که زن می‎دانسته که ازدواج در حال احرام حرام است آن مرد برای همیشه بر او حرام می‎شود.

7 - ازدواج زن با مردی که او را سه طلاقه کرده؛ زنی که شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده بر شوهرش حرام می‎شود؛ ولی اگر با شرایطی که در فصل مربوط به طلاق گفته می‎شود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اول پس از طلاق شوهر دوم می‎تواند دوباره با او ازدواج نماید.

8 - ازدواج زن با مردی که پیش از بلوغ بر او عقد بسته و آمیزش نموده است؛ اگر دختر نابالغی را برای خود عقد کند، پیش از آن که نه سال دختر تمام شود جایز نیست با او نزدیکی و دخول نماید؛ و اگر نزدیکی کرد بنابر احتیاط یا به طلاق از او جدا شود و دیگر با او ازدواج نکند و یا اگر طلاق نمی دهد نباید هیچ گاه با او نزدیکی کند. و در هر صورت اگر او را افضا کرده باشد - یعنی در اثر نزدیکی راه ادرار و حیض او یکی شده باشد - علاوه بر مهر باید دیه این کار را نیز بدهد و نفقه او را هم تا زمانی که زن زنده است بپردازد.

ناوبری کتاب