صفحه ۲۳۶

احکام و مسائل شیر دادن و محرمیتی که از آن حاصل می‎شود در بحث های آینده در فصل جداگانه ای خواهد آمد.

2 - ازدواج در حال عده؛ زنی که در عده مردی قرار دارد جایز نیست با مرد دیگری ازدواج نماید؛ و تفصیل و شرح این مورد در فصل مربوط به مسائل عده زن خواهد آمد.

3 - ازدواج زن شوهردار؛ اگر زن شوهرداری با مردی ازدواج نماید باید از یکدیگر جدا شوند؛ و اگر بعد از عقد نزدیکی صورت گرفته است، این مرد و زن برای همیشه به یکدیگر حرام می‎شوند و نمی توانند بعد از مرگ شوهر یا در صورتی که زن از شوهر خود طلاق بگیرد با هم ازدواج نمایند، چه مرد می‎دانسته که زن شوهردار است و چه نمی دانسته؛ و اگر نزدیکی صورت نگرفته و مرد نمی دانسته زن شوهردار است، با یکدیگر حرام همیشگی نمی شوند و در صورتی که زن در آینده از شوهر خود طلاق بگیرد یا شوهرش بمیرد پس از گذشت عده می‎توانند با هم ازدواج نمایند.

4 - ازدواج با مردی که با او در حالی که شوهر داشته زنا نموده؛ اگر مرد با زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، بنابر احتیاط واجب زن و مرد زنا کننده بر یکدیگر حرام همیشگی می‎گردند؛ ولی اگر با زنی که در عده نکاح موقت یا عده طلاق بائن یا عده وفات است زنا کند، بعد از گذشتن عده می‎توانند با یکدیگر ازدواج نمایند، گرچه احتیاط مستحب آن است که ازدواج نکنند.

5 - ازدواج برخی محارم لواط دهنده با لواط کننده؛ مادر و خواهر و دختر پسر یا مردی که لواط داده بر لواط کننده حرام است؛ اگر چه لواط دهنده و بنابر احتیاط واجب لواط کننده بالغ نبوده باشند. و اگر لواط کننده با یکی از آنان ازدواج کرده است، پس از اطلاع و آگاهی از این حکم باید از او جدا شود و برای این کار نیاز به طلاق

ناوبری کتاب