صفحه ۲۳۳

هر که بی مشورت کند تدبیر ____ غالبش بر هدف نیاید تیر
بیخ ریشه اصلی درخت. بی مشورت که بنشانی ____ برنیارد بجز پشیمانی

شرط بودن اجازه پدر نسبت به ازدواج دوشیزگان نیز در همین راستا و به خاطر رعایت مصالح آنهاست، و اگر در موردی پدر بر خلاف مصلحت آنها بخواهد کاری انجام دهد دیگر اجازه او شرط نخواهد بود.

چند مسأله:

(مسأله 1) کسی که به واسطه نداشتن همسر به حرام می‎افتد واجب است ازدواج کند.

(مسأله 2) مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغ شده و به رشد فکری و جسمی رسیده کوتاهی نکنند؛ و شایسته است چنانچه فرد مناسب و مؤمنی پیشنهاد ازدواج با او را داد از قبول آن استنکاف ننمایند؛ و در هر صورت رضایت دختر را نیز در نظر بگیرند.

(مسأله 3) عقد ازدواج در صورتی صحیح است که زن و مرد به ازدواج راضی باشند و اکراه و زوری در کار نباشد؛ ولی اگر زن به ظاهر از روی اصرار دیگران اجازه خواندن عقد را بدهد و معلوم باشد که از ته قلب به این امر راضی است عقد صحیح است.

(مسأله 4) اگر زنی را برای مردی بدون اجازه عقد کنند و بعدا زن و مرد بگویند به آن عقد راضی هستیم و آن را اجازه نمایند عقد صحیح است؛ همچنین اگر بدون اجازه و اطلاع یکی از آن دو باشد و پس از عقد به آن راضی شود و آن را اجازه نماید عقد صحیح است.

(مسأله 5) اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، در صورتی که پس از خواندن عقد به آن راضی شوند و آن را اجازه نمایند عقد صحیح است؛

ناوبری کتاب