صفحه ۲۲۹

ازدواج می‎نمایند، پس هر فرد با ایمان باید به این وعده الهی دلگرم و معتقد باشد.

انتخاب همسر:

یکی از مهمترین مسائل مربوط به ازدواج مسأله انتخاب همسر و ویژگی هایی است که در زن و مرد باید وجود داشته باشد؛ دختر و پسری که قصد ازدواج دارند باید نسبت به یکدیگر شناخت کامل داشته و معیارهایی را که برای یک زندگی تواءم با آسایش و آرامش مورد نیاز است بررسی نمایند؛ چرا که هرگونه سهل انگاری و تصمیم شتابزده در آینده باعث بروز مشکلات متعدد و پشیمانی بسیار می‎گردد.

در برخی روایات گفته شده است: "همسر مانند گردنبندی است که به گردن آویخته می‎شود. پس توجه و دقت کافی نما که چه چیزی را به گردن خود می‎آویزی".همان، باب 13، ح 1، ص 47.

برخی نکات که در هنگام انتخاب همسر باید به آن توجه نمود عبارتند از:

اول: کفو و مانند هم بودن؛ میان زن و مرد بایستی توافق فکری و تناسب روحی و اخلاقی وجود داشته باشد و دو همسر از نظر فرهنگ خانوادگی و روحیات هم سطح یکدیگر باشند تا بتوانند به خوبی یکدیگر را درک نموده و کانون زندگیشان را گرم و پر رونق نگه دارند؛ در صورتی که زن و مرد در جهات معنوی و در برخی جهات مادی چون سن و سال از یکدیگر فاصله بسیار داشته باشند و کفو شرعی و عرفی یکدیگر به حساب نیایند، به دلیل این که نمی توانند با یکدیگر روابط مورد نیاز یک زندگی مشترک را برقرار سازند طولی نمی کشد که شیرازه زندگیشان از هم خواهد پاشید.

سعدی در این باره چنین می‎گوید:

پیرمردی را گفتند: چرا زن نکنی ؟نگیری. گفت: با پیر زنانم عیشی نباشد. گفتند: جوانی

ناوبری کتاب