صفحه ۲۲۸

د - ایجاد مسؤولیت پذیری:

انسان وقتی مجرد است احساس مسؤولیت چندانی نمی کند و از نیرو و استعداد و ابتکار خویش به اندازه کافی استفاده نمی نماید؛ مثلا برای کسب درآمد مشروع تلاش چندانی نمی کند و اگر درآمدی هم پیدا نمود در حفظ و رونق بخشیدن به آن اقدامی نمی کند، و به همین جهت انسانهای مجرد غالبا خانه به دوش و تهیدست می‎باشند.

اما بعد از ازدواج و خارج شدن از حالت تجرد به مرحله زندگی مشترک وارد شده و شخصیتی تازه و اجتماعی پیدا نموده و خود را شدیدا مسؤول حفظ آبروی خانواده و همسر و تأمین لوازم زندگی آنان می‎داند، و به همین جهت تمام هوش و ابتکار خویش را به کار می‎بندد تا درآمدی به دست آورده و در راه صحیح مصرف نماید.

او دیگر خود را بی قید و رها نمی بیند که هر کجا خواست برود و با هر که خواست نشست و برخاست کند و در برابر کسی مسؤول نباشد.

و شاید به همین جهت در آیه ای که اول بحث ذکر شد و نیز در احادیث متعددی که از پیشوایان دین (ع) نقل شده ازدواج یکی از اسباب فقرزدایی شمرده شده است؛ به عنوان مثال به دو سخن زیر توجه نمایید:

1 - پیامبراکرم (ص): "همسر انتخاب نمایید که این کار رزق و روزی شما را زیاد می‎کند".وسائل الشیعة، همان، باب 10، ح 3، ص 43.

2 - پیامبراکرم (ص): "کسی که از ازدواج به خاطر فقر و نداری و عائله مند شدن سر باز زند همانا به خداوند سوء ظن برده است؛ زیرا خداوند می‎فرماید: اگر ایشان (افراد بی همسر) فقیر باشند خداوند با فضل خودش بی نیازشان سازد.سوره نور (24): آیه 32."وسائل الشیعة، همان، ح 2، ص 42.

ناگفته نماند که امدادهای غیبی و نیروهای مرموز معنوی نیز به یاری و کمک چنین افرادی می‎آید؛ زیرا که آنها برای انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی خویش اقدام به

ناوبری کتاب