صفحه ۲۱۹

جواب: نگاه کردن بدون قصد لذت به دست، مچ، صورت و موی جلوی سر زنهایی که سن آنان از حد ازدواج گذشته است مانعی ندارد؛ ولی تماس عمدی با بدن آنها جایز نیست.

(سؤال 5) نگاه کردن به برخی زنهای روستایی که پوشش کامل ندارند و زنان بی حجاب و زنان غیر مسلمان برای مردان چگونه است ؟

جواب: نگاه کردن مرد بدون قصد لذت و بدون این که بترسد به گناه بیفتد به صورت و دست و موی زنان روستایی که معمولا موی خود را نمی پوشانند یا به صورت و دست و موی زنان بدحجابی که عمدا مراعات حجاب شرعی را نمی کنند هر چند خلاف احتیاط است ولی ظاهرا اشکال ندارد؛ و نیز نگاه کردن به صورت، دست، مو و جاهایی از بدن زنهای کفار و اهل کتاب که معمولا آن را نمی پوشانند اگر به قصد لذت نباشد و نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد.

(سؤال 6) آیا زن می‎تواند به غیر از شوهر خود به بدن مردی که با او محرم است نگاه کند؟

جواب: مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت شهوانی نداشته باشند می‎توانند بجز عورت به بدن یکدیگر نگاه کنند.

(سؤال 7) آیا زن می‎تواند از مرد نامحرم فیلم یا عکس بگیرد؟

جواب: اگر برای عکس گرفتن مجبور نباشد کار حرامی - مثلا دست گذاشتن به بدن - انجام دهد مانعی ندارد.

(سؤال 8) پوشیدن لباسی که در نزد مردم زننده است و انسان را انگشت نما می‎نماید چطور است ؟

جواب: پوشیدن این گونه لباس که به آن "لباس شهرت" گفته می‎شود حرام است.

(سؤال 9) آیا زن می‎تواند به جای روسری از کلاه گیس برای پوشاندن سر و اطراف گردن استفاده نماید؟

جواب: خیر، چون کلاه گیس برای زنها نوعی زینت به حساب می‎آید و زن باید زینت خود را از نامحرم بپوشاند.

ناوبری کتاب