صفحه ۲۱۸

مگر این که صدای او موجب تحریک مردهای نامحرم باشد که در این صورت جایز نیست.

(مسأله 13) زن و مرد نامحرم می‎توانند صدای یکدیگر را بدون قصد لذت بشنوند؛ خواه به صورت صحبت کردن باشد یا به شکل دیگر، و خواه به طور مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ ولی اگر صدای زن نازک و مهیج باشد بنابر احتیاط از گوش دادن به آن اجتناب شود.

(مسأله 14) خلوت کردن زن و مرد در یک اتومبیل به شکلی که دیگری نباشد خلاف احتیاط است، و اگر در معرض فساد و گناه باشد حرام است.

(مسأله 15) اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی به شکلی که در معرض فساد و گناه قرار گیرند جایز نیست.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) پوشیدن لباس نازک و رنگین برای زن چگونه است ؟

جواب: پوشیدن لباس نازک و لباسی که در صورت تابش نور بدن زن نمایان می‎شود در جایی که نامحرم باشد اشکال دارد؛ همچنین پوشیدن لباس رنگین و چشمگیر در صورتی که برای زن زینت حساب شود و نامحرم او را ببیند محل اشکال است.

(سؤال 2) آیا زن می‎تواند لباس مردانه بپوشد؟

جواب: هر لباسی که در میان مردم مردانه به حساب می‎آید برای زن حرام است که از آن به عنوان لباس رسمی استفاده نماید؛ ولی اگر به طور موقت و غیر رسمی به منظور یک هدف معقول آن را بپوشد اشکال ندارد.

(سؤال 3) نگاه کردن مرد به دختر نابالغ چه حکمی دارد؟

جواب: نگاه کردن به صورت، بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط باید به جاهایی مثل ران و شکم و سینه که معمولا آنها را می‎پوشانند نگاه نکند.

(سؤال 4) آیا مرد می‎تواند به زنهای پیر و مسن نگاه کند؟

ناوبری کتاب