صفحه ۲۱۷

(مسأله 5) اگر پزشک برای درمان ناچار باشد به عورت شخصی نگاه کند، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان باید آینه ای را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند؛ ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به خود عورت نباشد اشکال ندارد.

(مسأله 6) اگر زن ناچار باشد - مثلا برای تنقیه یا تطهیر - به عورت زن دیگر یا مردی غیر شوهر خود دست بزند، باید چیزی مانند دستکش در دست کند تا دست او به عورت آن شخص نرسد؛ همچنین است اگر مرد ناچار باشد به عورت مرد دیگر یا زنی غیر از همسر خود دست بزند.

(مسأله 7) نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است؛ مگر نگاه کردن به سر و صورت و دستها و مانند آن که معمولا مردها آنجا را نمی پوشانند در صورتی که بدون قصد لذت باشد؛ همچنین نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر، و زن به بدن زن دیگر با قصد لذت شهوانی حرام است، و بدون قصد شهوت نگاه کردن به سایر اعضا غیر از عورت مانعی ندارد.

(مسأله 8) مردها می‎توانند هنگام سینه زدن سینه خود را برهنه کنند؛ ولی نگاه کردن زنان به سینه آنان حرام است. و اگر مردها بدانند که زنها عمدا به بدنشان نگاه می‎کنند احوط آن است که سینه خود را برهنه نکنند.

(مسأله 9) اگر پزشک برای درمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند و مراجعه به پزشک همجنس یا محرم مشکل باشد اشکال ندارد؛ و در مواردی که تنها با نگاه کردن یا تنها با دست زدن می‎تواند درمان کند، باید به همان اندازه ضرورت اکتفا نماید؛ و در این جهت اگر هیچ چاره ای نباشد فرقی بین عورت و غیر آن نیست.

(مسأله 10) گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن مانعی ندارد؛ ولی برای مرد اگر نمایان باشد و زینت حساب شود جایز نیست؛ مگر این که حفظ دندان متوقف بر آن باشد.

(مسأله 11) ظاهر کردن هر آنچه در نظر عرف زینت و آرایش برای زن محسوب می‎شود در برابر مرد نامحرم جایز نیست.

(مسأله 12) زن می‎تواند در جایی که نامحرم هست با صدای بلند صحبت کند؛

ناوبری کتاب