صفحه ۲۱۶

3 - از گسترش دامنه فساد و فحشا جلوگیری می‎نماید؛ زیرا بی بند و باری و برهنگی زن غریزه بیگانگان خصوصا جوانان را شعله ور ساخته و آنها را به سوی فساد و کاری که شایسته یا حلال نیست می‎کشاند.

بدیهی است هر چیزی که دامنه فساد جنسی را در اجتماع گسترده تر سازد تهدیدی برای امنیت جامعه محسوب گشته و مشکلات و عواقب خطرناکی را به همراه خواهد داشت.

چند مسأله:

(مسأله 1) اصل لزوم حجاب برای زن از ضروریات اسلام است؛ هر چند بعضی از جزئیات آن از ضروریات نیست. پس زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند؛ بلکه احتیاط آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‎فهمد و به حدی رسیده که ممکن است به قصد لذت نگاه کند بپوشاند؛ لکن پوشاندن قرص صورت و دستها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذت بردن آنها نباشد لازم نیست، هر چند خوب است؛ ولی بنابر احتیاط قدمهای خود را بپوشاند. و بنابر احتیاط پوشش زنها به شکلی باشد که برجستگی جاهای حساس بدن آنان نیز نمایان نباشد.

(مسأله 2) اگر زن می‎خواهد در اجتماع دارای شغل باشد، باید شغلی را انتخاب کند که بتواند حجاب شرعی خود را رعایت نماید.

(مسأله 3) انسان مکلف باید عورت خود را از کسانی که مکلف اند - گرچه با او محرم باشند - و نیز از دیوانه و بچه ای که خوب و بد را تشخیص می‎دهد - هر چند محرم باشند - بپوشاند؛ ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

(مسأله 4) نگاه کردن به عورت دیگری حرام است؛ به طور مستقیم باشد یا از پشت شیشه یا در آینه و یا در آب صاف وزلال، با یکدیگر محرم باشند یا نه، زن باشند یا مرد، بلکه احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ای که خوب و بد را تشخیص می‎دهد نیز نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می‎توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

ناوبری کتاب