صفحه ۲۱۳

تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند. آنها هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان آشکار شود (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد). و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید".سوره نور (24): آیه 31.

ب - پیامبراکرم (ص): "غضب و خشم خداوند بر زنی که چشم خود را به واسطه نگاه کردن به مردی غیر از شوهر و محارمش پر کند بسیار شدید است، و با این کار خداوند کارهای نیک او را از بین می‎برد".وسائل الشیعة، همان، باب 129، ح 2، ص 232.

ج - حضرت فاطمه (س): "برای زنان شایسته و بهتر این است که مردی را ندیده و به او ننگرند و نگاه مردان نیز به ایشان نیفتد".همان، باب 24، ح 7، ص 67.

د - امام باقر و امام صادق (ع): "بیشتر افراد به گونه ای دچار زنا می‎شوند، زیرا که زنای چشم نگاه کردن به نامحرم و زنای دهان بوسیدن او و زنای دستها لمس بدن اوست، خواه آمیزش هم صورت بگیرد یا نه".همان، باب 104، ح 2، ص 191.

ه - امام صادق (ع): "نگاه تیری از تیرهای مسموم شیطان است، چه بسیار نگاهها که حسرت و پشیمانی طولانی بر جا می‎گذارد".همان، ح 1.

و - امام صادق (ع): "نگاههای پی درپی تخم شهوت را در قلب پاشیده و شخص را دچار فتنه می‎نماید".همان، ح 6، ص 192.

از مجموع آنچه گفته شد به این حقیقت می‎توان دست یافت که اسلام در پی آن است که از عوامل تحریک آتش شهوت زنان و مردان بیگانه نسبت به یکدیگر جلوگیری نموده و فضا را برای یک زندگی سالم و به دور از هر گونه آلودگی و گناه آماده سازد.

ناوبری کتاب