صفحه ۲۱۲

2 - از حضور در مکان خلوتی که مرد نامحرم وجود دارد و در معرض رفت و آمد افراد دیگر نیست و یا افراد دیگر اجازه ندارند و یا نمی توانند به آن مکان وارد شوند اجتناب گردد.

امام علی (ع): "هیچ زن و مردی با هم خلوت نمی کنند مگر این که شیطان سومین فردی است که در آنجا حضور دارد".مستدرک الوسائل، باب 78 از ابواب مقدمات النکاح، ح 2، ج 14، ص 265.

3 - پوشش و حجاب لازم را حفظ نموده و اندام و زینت های خود را در معرض تماشای بیگانگان قرار ندهد.

امام علی (ع): "در آخرالزمان و هنگام برپایی قیامت که بدترین زمانهاست زنانی یافت می‎شوند برهنه در حالی که زینت های خود را برای دیگران آشکار می‎نمایند؛ آنها از دین بیرون رفته و در فتنه ها داخل شده و به سوی شهوتها و لذتها حرکت نموده و حرامهای خدا را حلال می‎نمایند، این گونه زنان تا ابد در جهنم باقی خواهند ماند".وسائل الشیعة، همان، باب 7، ح 5، ص 35.

امام باقر(ع): "برای زن جایز نیست که خود را هنگام خروج از خانه خوشبو نماید".همان، باب 123، ح 1، ص 221.

4 - خود را در معرض نگاههای شهوت آلود مردان قرار نداده، و از نگاه شهوت انگیز به مردان خودداری نماید.

الف - قرآن کریم: "و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند، و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند، و (اطراف) روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که

ناوبری کتاب