صفحه ۲۱

اختصاص داده و در آخرین فصل درباره سفر به سوی زندگی جاوید سخن گفته ایم.

به عبارت دیگر مطالب این کتاب از بلوغ دختر که در حقیقت تولد تکلیف اوست شروع شده، و به مسائل و مشکلات وی در طول دورانهای مختلف زندگی تا هنگام تولد دوباره انسان که آزادی از قفس تن و پرواز روح به سوی زندگی همیشگی و جاوید است می‎پردازد.

امید است این اثر بتواند در آراستن خواهران و بانوان محترم به زیور کمال و دانش نقش مثبتی ایفا نماید، چرا که:

برای گردن و دست زن نکو، پروین
سزاست گوهر دانش، نه گوهر الوان رنگ ها، نقش ها، جمع لون.وپروین اعتصامی، دیوان شعر، سروده 145، ص 456.

مطالعه این کتاب برای همه خواهران به ویژه بانوان عزیزی که دامن پرمهرشان پذیرای تربیت و پرورش لاله های زندگی و آینده سازان جامعه می‎باشد، و افزایش میزان آگاهی آنها از معارف دینی و وظایف فردی و اجتماعی و حقوق خانوادگی نقش بسزایی در رشد و شکوفایی استعدادهای نونهالان آنان دارد، مفید و راهگشا خواهد بود.

دامن مادر نخست آموزگار کودک است
طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری همان، سروده 202، ص 556.

در پایان از همه عزیزانی که به نوعی در تکمیل این نوشتار سهیم بوده و با ارشاد و راهنمایی خویش به یاری ام شتافتند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نموده، و از خداوند مهربان عاجزانه می‎خواهم ثواب این امر را ره توشه زندگی جاودان همگی قرار دهد.

بضاعت نیاوردم الا امید ____ خدایا ز عفوم مکن نا امیدبوستان، باب دهم، در مناجات و ختم کتاب، ص 200.
پاییز 1383
قم - ناصر مکاریان

ناوبری کتاب