صفحه ۲۰۵

زن در طول تاریخ پر فراز و نشیب بشریت زندگی دردآلود و پر ماجرایی را پشت سر گذاشته است، او در برخی جوامع به عنوان یک شخصیت غیر مستقل در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شناخته می‎شد، و با او غالبا به صورت یک کالا و نه به عنوان یک انسان رفتار می‎شد، همان کاری که امروز در میان برخی جوامع خصوصا کشورهای متمدن و پیشرفته مشاهده می‎شود که چنان زن را تحقیر نموده و شخصیت او را در هم شکسته اند که چون عروسک بی اراده ای تنها برای خاموش کردن آتش شهوت یا برای تبلیغ کالاهای مصرفی آنان کاربرد دارد.

در محیط پیدایش اسلام قبل از ظهور پیامبراکرم (ص) نیز وضعیت زن بسیار دلخراش بود و از او با وضع ننگین و رسوایی بهره برداری می‎شد، او از خود هیچ اراده و اختیاری نداشت، به گونه ای که گاهی جهت امرار معاش صاحب خود در معرض کرایه قرار می‎گرفت.

عرب جاهلی زن را از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کرده بود و حتی حق زندگی و حیات را از او گرفته و به واسطه دوری از تمدن و فقر شدید دچار خشونت عجیبی شده و دختران را مایه ننگ دانسته و آنها را زنده به گور می‎کرد، برای زن حقی از ارث قائل نبود و زنان متعددی را به همسری خود برمی گزید و به سادگی آنها را طلاق می‎داد، فرزند را منتسب به مرد می‎کرد و مادر را فقط ظرفی برای نگاهداری و پرورش جنین به حساب می‎آورد.

ناوبری کتاب