صفحه ۲۰۰

کار نباشد، عقوبت او سنگسار شدن در مرتبه اول است.

2 - همجنس گرایی

در روایات از همبستر شدن و عمل جنسی دو زن با یکدیگر که در اصطلاح به آن "مساحقه" گویند بشدت نهی شده است و گفته شده این گونه زنان در روز قیامت در حالی به محشر آورده می‎شوند که لباسهایی از آتش بر بدن و مقنعه هایی از آتش بر سر و شلوارهایی از آتش بر پا دارند و ستونهایی از آتش در درونشان زبانه می‎کشد.همان، باب 24، ح 3، صص 344 - 345.

در صورتی که دو زن بالغ و عاقل در حال اختیار با یکدیگر مساحقه نمایند کیفر هر یک از آنان صد تازیانه است، خواه همسر داشته باشند یا نه.

3 - استمناء

کسی که با دست یا با چیز دیگری با خود کاری کند که منی از او خارج شود مرتکب عمل زشت و حرامی شده و باید از کار خود توبه نماید؛ در روایتی از حضرت صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "این کار گناه بزرگی است که در قرآن از آن نهی شده و مرتکب آن گویا با خودش آمیزش و عمل جنسی انجام می‎دهد".همان، باب 3 از ابواب نکاح البهائم، ح 4، ج 28، ص 364. بعد آن حضرت برای اثبات زشتی استمناء به این آیه قرآن اشاره نمودند: (فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون )سوره مؤمنون (23): آیه 7. یعنی: "و کسی که غیر از آنچه گفته شد (همسر و...) را به مباشرت و آمیزش طلبد البته ستمکار خواهد بود".

در صورتی که برای حاکم شرع ثابت شود که فردی استمناء نموده است او را تعزیر و تأدیب خواهد کرد؛ و در صورتی که وی مجرد باشد و امکان ازدواج نداشته باشد، تا آنجا که ممکن است باید از بیت المال به او کمک کنند تا ازدواج نماید.

ناوبری کتاب